พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท J.M. Voith SE & CO. KG

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท J.M. Voith SE & CO. KG  ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม พลังไทย อาคาร 1 ชั้น 3  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีมงานทุกภาคส่วน โดยทีม ปตท. สายงานระบบท่อส่งก๊าซได้ ริเริ่มนำเสนอน้ำมัน PTT Lubricants เข้าสู่การเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในเครื่องจักรของปตท. และเครื่องจักรของ Voith โดยผู้ใช้งาน Variable Speed Gear ทุกรายสามารถใช้งานน้ำมันหล่อลื่น PTT กับเครื่องจักรตั้งแต่ปี 2018 ทุกเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ PTT Lubricants ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอื่นทั้งในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงต่อไป