พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พิศนุการช่าง จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ครั้งที่ 34 ให้แก่บุตรของพนักงานและบุตรของผู้ที่ทำความดี ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ณ พระวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

การมอบทุนฯในครั้งนี้ บริษัทฯ ให้เด็กๆและเยาวชนทุกคนเขียนบทความเรื่อง “การออมเงิน และใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า” พร้อมยกตัวอย่าง การหารายได้พิเศษที่ตนเองได้ทำ เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงิน ใช้จ่ายเงินอย่างเป็นเหตุเป็นผล และใช้กำลังความสามารถของตนเองสร้างรายได้เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง

โดยบริษัทฯได้ฝากข้อคิดที่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประทานพระราชดำรัสเรื่องการประหยัดไว้ ดังนี้ “การประหยัด เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งในทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อ ขอให้คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประหยัดนี้ให้มาก การประหยัดนี้ ควบคู่ไปกับหลักการพออยู่ พอกิน พอใช้ จึงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้” พระองค์ทรงยึดหลักปรัชญานี้ในการดำเนินชีวิตหลายด้าน เช่น การเลือกของใช้ส่วนพระองค์นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นของแพง หรือมียี่ห้อดัง และพระองค์ทรงนำของเก่ามาซ่อมเพื่อใช้งานต่อ เป็นต้น สมกับเป็นพระมหากษัตริย์นักออมที่สอนให้ชาวไทยรู้จักประหยัด และใช้ของให้คุ้มค่ามากที่สุด

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆ ทุกคนจะมีกำลังใจและกำลังทุนในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ทุนนี้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาให้มากที่สุด เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติได้ในอนาคต