พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน ครั้งที่ 35 ในวันเสาร์ที่  20  กรกฎาคม  2562  ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคำนึงถึงผู้อื่นนอกเหนือจากตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเครือญาติ มิตรสหาย หรือผู้คนสังคม จึงกำหนดให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี เขียนเรียงความในหัวข้อ การแบ่งปัน และมีน้ำใจต่อผู้อื่น  พร้อมยกตัวอย่างในสิ่งที่ตนเองทำ และถ่ายคลิปวิดีโอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการกำหนดสติ การทำสมาธิ และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยให้เยาวชนร่วมสวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนาจากพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนไทยจะมี “ความรู้ คู่คุณธรรม” เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงต่อไป