ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เนื่องจากความใส่ใจของบริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง ที่มีต่อสุขภาพของทีมงาน จึงจัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้ทีมงาน เพื่อตรวจวัดความสมบูรณ์ของร่างกาย หาสาเหตุและความผิดปกติของร่างกายเบื้องต้น  ในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม  2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทีมงานรู้สภาวะของร่างกายตนเอง และทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง