อุดมการณ์องค์กร

คณิตฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ ไม่ใช่เพียงคุณภาพสินค้าเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงคุณภาพในการประสานงานกับลูกค้า พนักงาน และชุมชน

Customer Care

ความห่วงใยต่อลูกค้า

ลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจและเป็นองค์ประกอบหลักที่จะนำพาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้น เราจึงมองว่าการรับฟังเสียงของลูกค้านั้นสำคัญยิ่ง โดยพยายามมองในมุมมองของลูกค้าและทำความเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุด คณิตฯ เราได้รับความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ให้คำปรึกษาจัดหาโซลูชั่น เพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงและมอบประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าให้ลูกค้าทุกท่าน

Employee Care

ความห่วงใยต่อพนักงาน

คณิตฯ เป็นองค์กรที่เปรียบเสมือนครอบครัว ดังนั้นความห่วงใยและการเอาใจใส่จึงเป็นสิ่งที่เรามอบให้แก่กัน นอกเหนือจากประกันสังคม เป็นสิ่งที่บริษัทได้มอบให้ตามหลักกฎหมายแล้ว ทางบริษัทยังมีประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตหลังเกษียณ มอบให้พนักงาน นอกจากนี้ในเรื่องส่วนตัว บริษัทได้มีเงินสนับสนุนงานแต่งงาน งานบวช งานศพบิดามารดา งานโกนผมไฟ รวมถึงให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

Community Care

ความห่วงใยต่อชุมชน

เรื่องของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่คณิตฯ ได้ให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยปกติแล้ว คณิตฯ มีส่วนช่วยในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้คนตกทุกข์ได้ยาก ผู้พิการ และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอยู่เป็นประจำ โดยผ่านองค์กรทั้งหลายเช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา และวัด เป็นต้น นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมมาร่วมฝึกงานกับเรา ซึ่งให้พวกเขาได้สัมผัสกับเนื้องานในสายอาชีพ พัฒนาทักษะ และสร้างเครือข่ายในสายงาน เพื่อที่จะสามาถต่อยอดในการประกอบอาชีพนี้สายงานนี้ได้