ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 • ความสามารถ

  บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2521 ร่วมระยะเวลากว่า 40 ปี คณิตฯ เป็นตัวแทนจัดหน่ายอุปกรณ์เครื่องวัดเครื่องควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม…

 • คำยึดมั่น

  เราให้ความสำคัญกับเสียงและความต้องการขอองลูกค้า ดังนั้นเราจึ่งมุ่งให้บริการด้วยความกระตือรือร้น ขยัน และจริงใจ รวมถึงการจัดหานวัตกรรมใหม่ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ลูกค้า

 • ความสำเร็จ

  บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นที่รู้จักและได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม ชื่อเสียงของเราที่สั่งสมมานาน เป็นการสะท้อนเสียงจากกลุ่มลูกค้าและผู้คนในวงการอุตสาหกรรม

 • ความห่วงใย

  บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ ไม่ใช่เพียงคุณภาพสินค้าเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงคุณภาพในการประสานงานกับลูกค้า พนักงาน และชุมชน

ข่าวสารและกิจกรรม