งานซ่อมบำรุง

งานบริการ MRO ด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษา และยกเครื่อง จากทางเรานั้น ได้รับการอบรมการปฏิบัติงานและยึดหลักมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานผู้ผลิต ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ ด้วยเช่นกัน จากประสบการณ์ทำงานร่วมกว่าสี่ทศวรรษจึงทำให้เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถบ่งชี้ปัญหาและจัดการกับปัญหาของลูกค้าได้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มความน่าเชื่อถือ และลดระยะเวลาที่เครื่องจักรของลูกค้าไม่ทำงานได้ (downtime) โดยส่วนใหญ่เราให้บริการเกี่ยวกับวาล์วควบคุม (Control Valve) วาล์วระบายความดัน (Pressure Relief Valve) อุปกรณ์ควบคุมความดัน (Regulators) และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น โดยขอบเขตงานบริการซ่อมบำรุงของเรามีดังนี้

ขอบเขตงานบริการซ่อมบำรุงของเรา

  • การให้บริการวางแผนและสนับสนุนการหยุดการผลิตเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุง (Shutdown)
  • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และเพื่อป้องกัน (Predictive and Preventive maintenance)
  • การติดตั้งและการทดสอบกระบวนการทำงานของระบบและอุปกรณ์
  • การตรวจสอบปัญหาต่างๆ ในระบบ
  • การยกเครื่อง ซ่อมแซม ตกแต่ง และดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ
  • การวินิจฉัยและวิเคราะห์สมรรถภาพการทำงานของอุปกรณ์
  • การติดตั้งและการทดสอบกระบวนการทำงานของซอฟแวร์วินิจฉัยแบบออนไลน์และบูรณาการเข้ากับระบบการทำงานเดิมของลูกค้า
  • การทดสอบและตรวจวัดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
  • การซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ (Turnaround)
  • การทำสัญญางานซ่อมบำรุง
  • การจัดการอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆและสินค้าคงเหลือ
  • การฝึกอบรม