ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยตระหนักถึงสุขภาพของพนักงานที่ได้
ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นหนึ่งในความห่วงใยที่ทางบริษัทฯ มอบให้

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561พนักงานบริษัทคณิตฯ ได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจ
เลือด และ X-Ray เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติของร่างกาย หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งจะสามารถป้องกันหรือรักษา
อาการผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะทางบริษัทฯ มีความเชื่อว่า หากสุขภาพกายของพนักงานสมบูรณ์แข็งแรง จะส่งผลต่อ
สุขภาพจิตที่ดีในการทำงานและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น